Vergoedingen

Je wilt een opleiding doen of training doen, maar dat kost toch altijd wel wat geld. Soms moet je dan kiezen omdat het niet allemaal kan, of stel je het uit omdat het nu financieel niet haalbaar is. Dat is natuurlijk jammer als het gaat om je eigen ontwikkeling en/of kennis en ervaring die je meteen in je werk of leven in kan zetten. Want ook dat is belangrijk.

We snappen goed dat geld soms beperkt in wat je zou willen en denken daarom graag met je mee. Er zijn namelijk veel subsidies en financieringsmogelijkheden, maar het is niet altijd even duidelijk.

 


Belastingdienst aftrekpost: Studiekosten en andere scholingsuitgaven

Voor de meeste cursussen geldt dat je de kosten kunt aftrekken. De eis daarvoor is dat je volwassen bent en dat de opleiding/cursus gericht is op je (toekomstig) beroep. Bekijk meer informatie over deze aftrekpost studiekosten en andere scholingsuitgaven bij de Belastingdienst.

 

Hoe werkt dat? Je telt alle studiekosten bij elkaar op, dus het geld voor de opleiding of training die je kiest en ook bijvoorbeeld boeken die je daarvoor aanschaft. Van dat totaalbedrag moet je de drempel aftrekken van € 250,- euro. Het bedrag dat overblijft kun je als aftrekpost opgeven als je je belastingaangifte doet. Bekijk meer informatie over de berekening van de aftrekpost studiekosten en andere scholingsuitgaven bij de Belastingdienst.

 


Vergoeding vanuit je CAO

Veel deelnemers van onze trainingen komen uit branches met de onderstaande cao’s.

De volgende cao’s beschrijven een vergoeding voor een individueel opleidings- of loopbaanbudget:

 • CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (Sociaal Werk)
 • CAO Geestelijke Gezondheidszorg
 • CAO voor Stichting CJG Rijnmond
 • CAO Jeugdzorg
 • CAO Ziekenhuizen
 • CAO Universitair Medisch Centra
 • CAO Kinderopvang
 • CAO Primair Onderwijs
 • CAO Voortgezet Onderwijs
 • CAO Middelbaar Beroepsonderwijs
 • CAO Hoger Beroepsonderwijs
 • CAO ARBO-Unie
 • CAO VGZ
 • CAO UWV

 Je kunt hier zien wat er in bovenstaande cao’s precies vergoed wordt en waar je dat terug kunt vinden.

CAO Wat staat er? Waar vind ik het?

 

CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (Sociaal Werk)

De werknemer heeft jaarlijks een loopbaanbudget ter waarde van 1,5% van zijn verdiende salaris, vermeerderd met vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. Bij een jaarsalaris van € 33.000,- komt dat neer op € 495,- per jaar. Dit budget mag 36 maanden gespaard worden. Art. 3.3 

 

CAO Geestelijke Gezondheidszorg 

Werknemer en werkgever maken een persoonlijk ontwikkelplan waarin de behoefte aan scholing wordt uitgewerkt. Er is ruimte voor vergoeding van scholing gericht op de functie én voor scholing gericht op blijvende inzetbaarheid. Er zijn geen concrete bedragen vastgesteld voor individuele scholing. 

B Scholingen duurzame inzetbaarheid; Artikel 2 

 

CAO voor Stichting CJG Rijnmond

In deze cao wordt het opleidingsbudget als percentage van de totale loonsom opgenomen en die bedraagt minimaal 2%. Er is geld beschikbaar voor de persoonlijke ontwikkeling van de werknemer, waarbij duurzame inzetbaarheid en kansen op de arbeidsmarkt worden bevorderd. 

Artikel 2.5 

 

CAO Jeugdzorg

De werkgever stelt minimaal 1,5% van de totale loonsom beschikbaar per jaar. De werkgever stimuleert de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de werknemer en geeft de werknemers de mogelijkheid een persoonlijk ontwikkelplan te maken.  De werknemer vraagt studiebudget aan bij de werkgever en kan, bij goedkeuring, een vergoeding krijgen van minimaal 50% van cursusgeld en examengeld. Daarnaast vergoedt de werkgever eventuele reiskosten voor lesdagen en examendagen. Voor geaccrediteerde opleidingen ten behoeve van (her)registratie jeugdzorgmedewerker betaalt de werkgever de volledige kosten, voor zover dit past binnen het opleidingsbudget. 

Artikel 12; Opleiding en duurzame inzetbaarheid 

 

CAO Ziekenhuizen

19,3% van de loonsom in het ziekenhuis is beschikbaar voor functiegerichte scholing, employabilitygerichte scholing en scholing, die bijdraagt aan ‘van-werk-tot-werk-trajecten’. Functiegerichte scholing wordt volledig vergoed in geld en tijd.  Over vergoeding van employabilitygerichte scholing en ‘van-werk-naar-werk’ scholing, worden afspraken gemaakt tussen werkgever en werknemer. Van toepassing op werknemers bij algemene ziekenhuizen, Universitair Medische Centra zijn uitgesloten en Zelfstandige Klinieken hoeven deze cao onder bepaalde voorwaarden niet toe te passen. 

Art 3.2. 

 

CAO Universitair Medisch Centra

1. Opleiding, die bijdraagt aan de uitoefening van de functie van de medewerker of voor de uitoefening van een andere functie, kan in aanmerking komen voor vergoeding door de 

1. Art 3.1; Opleiding en ontwikkeling 2. Art 3.2; Persoonlijk budget 

 

OVERZICHT VERGOEDINGEN VANUIT CAO

werkgever. Over vergoeding vindt overleg plaats met de werkgever en hiervoor worden in de cao geen concrete bedragen genoemd. 2. Medewerkers hebben recht op een persoonlijk budget en dat budget heeft ten doel om de medewerker te stimuleren in zijn ontwikkeling en zijn duurzame inzetbaarheid. 3. Het persoonlijk budget bedraagt 1,55% van het maandsalaris. Dit is de algemene regel, waarop wat uitzonderingen worden genoemd in het vervolg van dit artikel. De uitzonderingen gaan over oudere werknemers, die nog extra persoonlijk budget kunnen ontvangen (werknemers geboren tussen 1950 en 1957). Het persoonlijk budget is beschikbaar naast de mogelijkheid om voor opleiding vergoeding te krijgen en de cao vermeldt dat de werkgever een ruimhartig beleid kent voor het gebruik van het persoonlijk budget voor ontwikkeling, opleiding en duurzame inzetbaarheid.  

3. Art. 3.2.1 

 

CAO  Kinderopvang

In deze cao zijn geen concrete bedragen opgenomen voor individuele opleidingsbudgetten. Wel stelt de werkgever jaarlijks een plan vast op basis waarvan een opleidingsbudget wordt vastgesteld. Onderdeel van dit plan is de mogelijkheid voor de werknemer op te komen tot een persoonlijk opleidingsplan en/of loopbaanontwikkelingsplan. 

Hoofdstuk  9; Instroom, loopbaanontwikkeling en professionaliteit

 

CAO Primair Onderwijs

1. Op schoolniveau is er € 500,- per FTE beschikbaar voor individuele professionele ontwikkeling. Deze regeling geldt voor onderwijzend personeel en ondersteunend onderwijzend personeel. De werknemer heeft recht op 2 uur per week (deeltijders naar rato) voor zijn individuele professionele ontwikkeling 2. Voor een directielid is er jaarlijks een professionaliseringsbudget beschikbaar van € 3.000,- 

1. Art. 9.7; Individuele professionele ontwikkeling 2. Art. 9.11; Professionalisering directielid 

 

CAO Voortgezet Onderwijs

Jaarlijks wordt tenminste 10% van de loonsom besteed aan scholingsactiviteiten in tijd en geld. Een leraar of een werknemer uit de categorie Onderwijs Ondersteunend Personeel heeft jaarlijks recht op een bedrag voor individuele deskundigheidsbevordering en professionaliseringsactiviteiten van 600 euro. Dit bedrag is vrij inzetbaar en vervalt na een jaar. 

Hoofdstuk 16; Professionalisering

 

CAO Middelbaar Beroepsonderwijs 

De werknemer ontvangt:  -  100% vergoeding van cursus-, examen-, materiaal-, reis- en verblijfkosten bij scholing in opdracht van de werkgever, scholing ter voorkoming van werkloosheid of scholing ter behoud van werkgelegenheid. 

Hoofdstuk 4; Scholing en Professionalisering 

 

OVERZICHT VERGOEDINGEN VANUIT CAO

- Als de opleiding  op verzoek van de werknemer wordt aangevraagd en deze naar het oordeel van de werkgever mede in het belang van de instelling is ontvangt de werknemer 100% vergoeding van noodzakelijke reis- en verblijfkosten; en  75% vergoeding van verplicht studiemateriaal, cursusgeld, examen- en diplomakosten. 

 

CAO Hoger Beroepsonderwijs

De werkgever stelt op hogeschoolniveau een professionaliseringsplan op. In het totaal is er 6% van de loonsom beschikbaar voor opleiding. De helft hiervan is beschikbaar voor tijd in uren om te professionaliseren. De andere helft is beschikbaar voor eventuele vervangingskosten en scholingskosten. Professionaliseringsactiviteiten van de werknemer, die vallen binnen dit plan, worden voor 100% in tijd en geld vergoed. Vallen ze daarbuiten, dan wordt 25% van de tijd vergoed. 

Hoofdstuk O; Professionalisering 

 

CAO ARBO-Unie

De werkgever vergoedt de studiekosten voor studies, waarbij het behalen van een diploma of getuigschrift van belang is voor het vervullen van de functie van de werknemer of voor het vervullen van een andere functie. 

Artikel 18; Vergoeding studiekosten

 

CAO VGZ

Persoonlijk opleidingsbudget bedraagt € 500 euro per jaar. Dit is individueel in te vullen. Functiegebonden opleidingen: volledige vergoeding. Wanneer? Als je met de opleiding je kennis en vaardigheden verbetert en je competenties eigen maakt die nodig zijn om je functie goed uit te voeren. Denk aan HR-functies, ARBO-functies, bedrijfsartsen. 

CAO UWV

Uwv kent de volgende vergoeding voor studiekosten: - 50% van de kosten als de opleiding bijdraagt aan de inzetbaarheid van de medewerker binnen of buiten UWV - 75% van de kosten als de opleiding OOK bijdraagt aan het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt - 100% van de kosten als de opleiding daarnaast OOK bijdraagt aan het vergroten van de mobiliteit binnen of buiten UWV met het oog op veranderingen in een huidige of toekomstige functie Artikel 8.4; Studieregeling 


Aanvragen bij bestuur, stichting, organisatie of het MT

Je kunt altijd kijken het bestuur, stichting, organisatie, club of management team waarvoor je werkt de training wil betalen. Veel scholingsactiviteiten worden namelijk vergoed, dat merken we dagelijks in de praktijk. Een groot deel van de aanmeldingen kunnen gefactureerd worden bij de organisatie waar de deelnemer werkt. Scholing omvat alle activiteiten die worden verricht in het kader van deskundigheidsbevordering en vergroting van de inzetbaarheid van het personeel.

 

Scholing kan gericht zijn op:

 • het individu; hierbij gaat het om het verbeteren van het functioneren of het breder inzetbaar maken van de medewerker. Dit kun je zelf aanvragen als het om jezelf gaat, je kunt het ook als leidinggevende aanreiken aan je medewerker als je kansen ziet in de verbetering of bredere inzetbaarheid.
 • het team, of een deel van het team; ontwikkeling vormt hierbij de drijfveer voor de scholingsactiviteiten. Je kunt zelf als teamlid initiatief nemen, je kunt ook als team een aanvraag doen of juist als leidinggevende een aanvraag doen voor je team.

Volledige vergoeding

Veel besturen e.d. kennen een terugbetalingsregeling waardoor de volledige kosten van de scholing voor rekening komen van de werkgever. Daarbij worden vaak individuele afspraken tussen werkgever en werknemer schriftelijk vastgelegd. Voor de werkgever kan het gunstig zijn om de scholingskosten te declareren, als kosten op te voeren en het daarom juist in één keer voor een bepaalde datum óf in termijnen te betalen. 

 

Scholingsbudget

Werk je in het onderwijs en vraag je een vergoeding voor training of scholing aan bij de stichting? Bedenk dan dat het scholingsbudget wordt ingezet voor opleidingen voor management, voor specifieke schooltaken en voor individuele opleidingen om functioneren of kwaliteit te verbeteren en te bevorderen. Neem dit mee in je aanvraag.

 

Tips bij aanvraag

Bij een aanvraag is het vaak gewenst om de volgende informatie te geven: 

 1. omschrijving/inhoud/programma training,  
 2. aantal personen (met name bij In Company training), 
 3. start en duur training 
 4. de kosten 

Deze informatie staat grotendeels wel bij de verschillende trainingen en opleidingen genoemd.

Wil je er graag aanvullende informatie? Stuur dan een mailtje.


Contact

T  06 14940203

Social media